2021-04-30

Aktualizacja dotycząca koronawirusa – zapewnienie bezpieczeństwa podczas bieżącej działalności SATORIA Group SA II Coronavirus update: ensuring safety during the current activity of SATORIA Group SA

 

Pragniemy poinformować o środkach zapobiegawczych, które wdrożyliśmy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), a także zapewnić, że bieżąca działalność naszej firmy odbywa się w sposób prawidłowy.

W SATORIA Group SA podzielamy obawy dotyczące rozprzestrzeniania się i wpływu koronawirusa na zdrowie ludzi w całej Polsce. W związku z tym podejmujemy wszelkie niezbędne środki służące ochronie naszych pracowników, klientów i gości, a także zapewnieniu ciągłości naszej działalności.

Nasi pracownicy i obiekty

 • W naszych hotelach, biurach oraz centrali wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę naszych pracowników, dostawców i klientów oraz zminimalizowanie ryzyka dalszej transmisji koronawirusa. W kwestii środków zapobiegawczych postępujemy zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Informujemy, że:
  1. Środki dezynfekujące znalazły się w każdej publicznej przestrzeni (zarówno dla Gości jak i Pracowników);
  2. Plakaty informacyjne dotyczące poprawnej techniki mycia rąk są dostępne w toaletach i w pomieszczeniach socjalnych;
  3. Na recepcji znalazły się ulotki z informacją, jak postępować w przypadku podejrzenia choroby;
  4. Co godzinę następuje obchód pomieszczeń ogólnodostępnych (Recepcja, Restauracja, itp.) i przecieranie/dezynfekcja blatów, lad, klamek, słuchawek aparatów, uchwytów, oparć foteli, przycisków w maszynach do kawy (stref narażonych na pozostawienie wirusa);
  5. Nie dopuszczamy do pracy Pracowników z przeziębieniem oraz innymi infekcjami.

Nasza działalność

 • Na bieżąco monitorujemy sytuację. Postępujemy zgodnie z wszelkimi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w celu zmniejszenia ryzyka infekcji. Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich potencjalnych zmianach w naszej działalności.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Więcej informacji na temat wszystkich procedur bezpieczeństwa w obiektach SATORIA Group znajdą Państwo TUTAJ.

 


We wish to inform you about the preventive measures we have implemented in connection with the spread of coronavirus (COVID-19) and to assure you that our current business activity is being conducted in a proper manner.

At SATORIA Group SA we share the fears concerning the spread and impact of coronavirus on people’s health in all of Poland. We are therefore undertaking all possible measures to protect our staff, customers and guests, as well as to ensure continuity of operations.

Our staff and facilities

 • In our hotels, offices and headquarters we have introduced safety measures with the aim of protecting our staff, suppliers and customers and to minimise the risk of further transmission of coronavirus. We are following the recommendations of the Chief Sanitary Inspectorate with respect to preventive measures. Please be informed that:
  1. Disinfectant has been made available in all public spaces (both for Guests and Staff);
  2. Posters containing information about proper handwashing technique are available in toilets and break rooms;
  3. Leaflets informing how to proceed if infection is suspected have been placed in the reception;
  4. Generally accessible areas (Reception, Restaurant, etc.) are inspected every hour and surfaces, counters, doorknobs, telephone handsets, handles, armchair backrests, coffee machine buttons (areas in danger of virus presence) are disinfected;
  5. We do not allow Staff with colds and other infections to carry out duties.

Our activity

 • The situation is being monitored on an ongoing basis. We are proceeding in accordance with all the recommendations by the World Health Organization in order to reduce risk of infection. We will keep you updated about any potential changes in our activity.

In case of any questions, we are at your disposal. More information about all the safety procedures in SATORIA Group SA facilities may be found HERE.

 

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.